Selenium commands supported in Web Transaction (Browser)

List of Selenium commands supported in Web Transaction (Browser) - Selenium WebDriver

Site24x7's Web Transaction (Browser) - Selenium WebDriver supports the following Selenium commands
 • answerOnNextPrompt
 • assertAlert
 • assertConfirmation
 • assertLocation
 • assertPrompt
 • assertText
 • assertTextPresent
 • assertTextNotPresent
 • assertTitle
 • check
 • checkAndWait
 • chooseCancelOnNextConfirmation
 • click
 • clickAndWait
 • close
 • closeAndWait
 • contextMenu
 • doubleClick
 • doubleClickAndWait
 • focus
 • focusAndWait
 • mouseOver
 • mouseOverAndWait
 • open
 • openAndWait
 • pause
 • select
 • selectAndWait
 • selectFrame
 • selectWindow
 • sendKeys
 • sendKeysAndWait
 • setTimeOut
 • setSpeed
 • setSpeedAndWait
 • type
 • typeAndWait
 • typeKeys
 • typeKeysAndWait
 • uncheck
 • uncheckAndWait
 • verifyLocation
 • verifyText
 • verifyTextPresent
 • verifyTextNotPresent
 • waitForElementPresent
 • waitForPageToLoad
 • waitForPopUp
 • waitForFrameToLoad